INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma:

WALMAR DRAŻBA SPÓŁKA JAWNA,
Wojska Polskiego 68,
16-400 Suwałki,
KRS: 0000063498, NIP: 8441006993, REGON: 005402861

przetwarza informacje pozyskane:
- w drodze indywidualnych kontaktów z klientami prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych
- z formularzy dostępnych na stronie https://www.walmar.com.pl/ wypełnianych i wysłanych dobrowolnie przez naszych Klientów
- z emaili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy zamowienia@walmar.com.pl lub na firmowe adresy mailowe naszych pracowników
- ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
WALMAR DRAŻBA SPÓŁKA JAWNA,
Wojska Polskiego 68,
16-400 Suwałki,
KRS: 0000063498, NIP: 8441006993, REGON: 005402861

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki lub email: zamowienia@walmar.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, do budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane powyżej.

5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: zamowienia@walmar.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami


Z poważaniem

Administracja strony walmar.com.pl

WALMAR DRAŻBA SPÓŁKA JAWNA,
Wojska Polskiego 68,
16-400 Suwałki,